Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

28. september
2020

Økonomi og medlemsadministration

Retningslinjer i henhold til vedtægternes §10, stk. 9
 
1) Kontingent 
Medlemskontingentet består af 2 dele:
 
• Kommuneforeningerne fastsætter på deres årlige generalforsamlinger et kontingent.
• Landsmødet fastsætter et kontingent til landsforbundet, jvf. vedtægternes §3, stk. 6, 4
 
I alle ovennævnte tilfælde gælder fastsættelsen det følgende kalenderår.
 
Medlemskontingentet opkræves samlet af landsforbundet.  Kommuneforeningens kontingentandel overføres fra landsforbundet til kommuneforeningen.
Landsforbundet overfører desuden landsforbundets andel af nye medlemmers 1. års kontingent til kommuneforeningen.
 
Medlemskontingentet betales årligt og forud.
 
Forretningsudvalget kan i hverve- og kampagneøjemed vedtage midlertidige rabatordninger og lignende vedr. kontingent til landsforbundet.
 
Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt nærmere regler, tidsfrister og procedurer vedrørende medlemskontingentets opkrævning og administration.
 
Medlemsrettigheder forudsætter betalt medlemskontingent. 
Nyindmeldte medlemmer opnår fulde rettigheder, herunder stemmeret, 14 dage efter, at de har betalt forfaldent kontingent.
 
 
2) Kommunebidrag
Storkreds- og regionsforsamlinger kan på deres årsmøder beslutte at opkræve et årligt bidrag fra kommuneforeningerne. Bidraget skal baseres på kommuneforeningernes medlemstal sådan som det opgøres til brug for fastsættelse af delegerettal. Samme beløb pr. medlem skal gælde for de berørte kommuneforeninger.
 
Forretningsudvalget fastsætter rammerne for en central håndtering af kommunebidrag.
 
3) Revision og regnskab
Hovedbestyrelsen vælger på sit første møde efter Landsmødet et statsautoriseret revisionsselskab.
 
Den på landsmødet forelagte årsrapport skal være revideret af det af Hovedbestyrelsen valgte revisionsselskab.
 
Den reviderede årsrapport udsendes senest 14 dage før landsmødet til Hovedbestyrelsens medlemmer.
 
4) Persondata
Under iagttagelse af gældende lovgivning fastsætter Forretningsudvalget regler for håndtering af og adgang til medlemsregisteret og de oplysninger der ligger deri.
 
 
5) Foreningspolitiske revisorers arbejdsområde
De foreningspolitiske revisorers arbejdsområde består i kritisk at undersøge landsforbundets ressourceanvendelse i forhold til de intentioner og strategiske valg, der følger af budgettet, arbejdsplaner og øvrige vedtagne målsætninger.
 
De foreningspolitiske revisorer udvælger selv deres fokusområder og kan rekvirere bistand og informationer fra sekretariatet i det omfang, de finder nødvendigt.
 
Arbejdet udføres årligt og påbegyndes i forbindelse med færdiggørelsen af landsforbundets årsregnskab. Det afsluttes med en rapport, som forelægges hovedbestyrelsen på det sidste møde før landsmødet.
 
Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 3. december 2011.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik