Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

15. oktober
2020

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen

Forretningsorden for Hovedbestyrelsen 2020/21
Vedtaget på konstituerende HB-møde den 3. oktober 2020. 
 
1.
Hovedbestyrelsen holder møde på det tidspunkt, som landsformanden efter forudgående drøftelse i Forretningsudvalget bestemmer. Hovedbestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt fysisk men kan undtagelsesvist finde sted virtuelt. Især første møde efter landsmødet bør prioriteres afholdt som fysisk møde. Det tilstræbes at fastlægge mødedatoerne for et år ad gangen som led i landsforbundets aktivitetsplan. Forslag om det kommende års mødedatoer skal fremlægges senest i august. Indkaldelse sker som bestemt i vedtægternes § 10, stk. 1, jævnfør dog § 10, stk. 4.
 
2.
Ændringer i Hovedbestyrelsens sammensætning, for så vidt angår de 40 medlemmer valgt efter radikale stemmetal ved det sidst afholdte folketingsvalg, har virkning senest tre uger fra valgresultatets endelige opgørelse, jævnfør vedtægternes § 9, stk. 1f. Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelsen af det materiale, der dokumenterer Hovedbestyrelsens nye sammensætning og har ansvaret for at orientere storkredsforsamlingerne om eventuelle ændringer i forhold til tidligere valg. Storkredsforsamlingerne har derefter pligt til at orientere om de konkrete personændringer, der følger af denne nyfordeling.
 
3.
Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen ønsker et emne behandlet på det næste hovedbestyrelsesmøde, må der senest 14 dage før dette gives meddelelse herom til landsformanden eller sekretariatschefen. Ønskes der bilag udsendt til Hovedbestyrelsens medlemmer til sådanne punkter, skal bilagene være sekretariatet i hænde senest 10 arbejdsdage før mødet. 
Forslag om nedsættelse af udvalg i henhold til vedtægternes §13, stk. 7 skal være sekretariatet og udvalgskoordinator i hænde senest 30 dage før det hovedbestyrelsesmøde, hvor udvalgsnedsættelsen ønskes behandlet. Forslaget skal indeholde udkast til kommissorium og forslag til formand.
 
4.
Dagsorden og bilag sendes til Hovedbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere via Hovedbestyrelsens netværksgruppe på hjemmesiden. Afbud og indkaldelse af stedfortrædere foretages ligeledes via netværksgruppen.
 
5.
Forretningsudvalget kan indbyde ikke-medlemmer af Hovedbestyrelsen, hvis tilstedeværelse er ønskelig ved en sags behandling, til at deltage i hovedbestyrelsesmødet. Hvis formændene for Internationalt udvalg, Kommunalpolitisk netværk, Folketingskandidatnetværket og Organisationsnetværket samt dialogfora ikke er medlemmer af Hovedbestyrelsen, indkaldes de til alle hovedbestyrelsesmøderne og modtager referater.
 
6.
Ved påbegyndelsen af et hovedbestyrelsesmøde vælges en eller flere dirigenter. Alle medlemmer, bortset fra landsformanden og næstformanden, er valgbare. Herudover kan der vælges et antal stemmetællere. På alle ordinære hovedbestyrelsesmøder skal der være meddelelser fra landsformandskabet. Det påhviler Forretningsudvalget løbende at følge op på landsmødets vedtagelser og orientere Hovedbestyrelsen om dette arbejde.
 
7.
Dirigenten kan ændre rækkefølgen af de på dagsordenen opførte punkter, begrænse taletiden og i specielle tilfælde ændre rækkefølgen af de indtegnede talere – primært for korte replikker. Medlemmer, der ønsker ordet til forretningsordenen, skal umiddelbart have ordet. Dirigenten kan, hvis det skønnes fornødent, fratage en taler ordet.
 
8.
Dirigenten kan endvidere suspendere mødet for en kort tid, hvis der udtrykkes ønske herom fra et eller flere medlemmer, eller hvis dirigenten i øvrigt skønner det fornødent.
 
9.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter reglerne i vedtægternes § 13.
 
10.
Afstemninger i Hovedbestyrelsen sker i overensstemmelse med vedtægternes § 16 med simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede mødedeltagere. Personvalg sker normalt ved skriftlig afstemning, som i øvrigt i andre spørgsmål skal anvendes, hvis blot et af Hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. I tilfælde af virtuelt hovedbestyrelsesmøde sker afstemninger og personvalg elektronisk på en måde, der overses af en hovedbestyrelsesvalgt stemmetællerformand. Hovedbestyrelsen har efter vedtægternes § 16, stk. 1 ansvaret for, at der udarbejdes bindende retningslinjer for valg og afstemninger i alle led af landsforbundet. Forslag til ændringer i disse retningslinjer kan vedtages ved et HB-møde, hvis de har været varslet mindst 4 uger før mødets afholdelse.
 
Generelt om valgproces ved personvalg: Personer, der ønsker at opstille til et på HB-dagsordenen på forhånd annonceret personvalg, opfordres til at anmelde kandidatur og eventuel præsentationstekst senest onsdag kl. 12 tre dage før HB-mødet. Kandidaternes eventuelle præsentationstekster fremsendes til HB samme onsdag tre dage før HB-mødet. Bortset fra valg til FU og ved flere kandidater til formandsposter for dialogfora og Internationalt udvalg, er der ikke mulighed for mundtlige præsentationer. Eventuelle kandidater til formandsposter, som ikke medlemmer af HB, inviteres til det pågældende møde.
 
Alle personvalg (bortset fra valg til FU og evt. valg af formand/formænd som angivet i det følgende) søges afviklet på en samlet stemmeseddel, som distribueres ved HB-mødets start. Efter tilføjelse af eventuelle kandidater under personvalgspunkter igangsættes valghandlingen, som varer mødet ud. Hvis der til en formandspost er mere end en kandidat, foretages valg af formand dog forud for den resterende valghandling.
 
11.
Hovedbestyrelsen kan behandle alle emner af politisk og organisatorisk karakter og i denne forbindelse træffe beslutning om landsforbundets virksomhed og den politiske agitation. 
 
Hovedbestyrelsen kan også vedtage udtalelser til offentligheden og den radikale folketingsgruppe. Ethvert medlem af Hovedbestyrelsen kan fremsætte forslag til udtalelser. Forslaget skal være sekretariatet skriftligt i hænde (evt. i elektronisk form) senest kl. 10 tre dage før hovedbestyrelsesmødet. Sådanne forslag udsendes straks til medlemmerne elektronisk. 
 
Undtagelsesvis kan der fremsættes helt dagsaktuelle forslag til udtalelser. Forslaget skal foreligge i printet skriftlig form eller være at se på storskærm, så det er mødedeltagerne i hænde ved behandlingen af udtalelsen. En repræsentant for forslagsstillerne får ordet for kort at begrunde aktualitetshensynet. Dirigenten sikrer, at en repræsentant for medlemmer, der ikke opfatter udtalelsen som dagsaktuel, også får ordet. Herefter går Hovedbestyrelsen direkte til afstemning om aktualitetsspørgsmålet. Spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal.
 
Vedtagne udtalelser på et hovedbestyrelsesmøde offentliggøres hurtigst muligt på radikale.dk.
Ved behandling af resolutionsforslag til landsmødet og ved behandling af retningslinjer, foreskrevet i vedtægterne for partiets arbejde, kan der i dagsordenen fastsættes en frist for indsendelse af ændringsforslag. På selve mødet kan der i så fald kun afleveres rent redaktionelle korrektioner. Forslag til retningslinjer skal være udsendt senest 7 dage før mødet.
Hovedbestyrelsen behandler løbende forslag til programmer og holdningspapirer. De præcise tidsfrister og procedurer for fremsendelse af forslag til programmer og holdningspapirer, og ændringsforslag hertil, er beskrevet i Hovedbestyrelsens retningslinjer for politisk arbejde i netværk, udvalg og fora”.
 
Ved behandling af forslag til organisatoriske dokumenter, som har været udsendt til hovedbestyrelsen 10 dage før et HB-møde, er der frist for ændringsforslag onsdag kl. 12 før det pågældende HB-møde.
 
Generelt om ændringsforslag: Ændringsforslag kan stilles af hovedbestyrelsens medlemmer og disses suppleanter samt repræsentanter fra Radikal Ungdom.
 
12.
Hovedbestyrelsen opfordrer folketingsgruppen til på det første hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet at redegøre for, hvilke af de vedtagne og gældende landsmøderesolutioner (fra dette og de sidste to års landsmøder), man agter at arbejde for at realisere i det kommende år. Dette vil ske inden for rammerne af folketingsgruppens arbejdsplan (politisk budget) for det kommende folketingsår. 
 
13.
Hovedbestyrelsen skal selv udarbejde en overordnet plan for landsforbundets aktiviteter. Planen udarbejdes som udkast af Forretningsudvalget, behandles i Hovedbestyrelsen ved det andet møde efter landsmødet og kan løbende justeres.
 
14.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der påhviler samtlige medlemmer tavshedspligt over for offentligheden med hensyn til bestemte udtalelser og emner, der er fremkommet på et møde. Det enkelte medlem er dog altid berettiget til at referere egne udtalelser. Landsformanden alene kan udtale sig på Hovedbestyrelsens vegne. Forud for ordinære hovedbestyrelsesmøder lægges mødets dagsorden ud på det interne radikale net, så partiets medlemmer er orienteret. Efter mødet udfærdiges der et beslutningsreferat, der tilsendes Hovedbestyrelsens medlemmer, de i punkt 5. nævnte personer og suppleanterne og gøres tilgængeligt for medlemmer af Radikale Venstre på partiets interne net. Bilag kan vedlægges referatet. Landsformanden eller Forretningsudvalget kan beslutte, at dele af referatet ikke offentliggøres.
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik