Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

01. december
2017

Opstilling af folketingskandidater

Nedenstående er vedtaget af HB 12. maj 2012, dog med den ændring at de i teksten omtalte tre modeller ikke er bindende, men skal opfattes som inspiration til storkredsens brug.
Forslag til Hovedbestyrelsens retningslinjer vedrørende valg af folketingskandidater:
 
Generelt
Det er storkredsforsamlingens opgave at beslutte, hvordan radikale folketingskandidater vælges og opstilles i den pågældende storkreds.
 
  • Afgørelsen skal ske i henhold til storkredsens vedtægter.
  • Afgørelsen skal omfatte valg af en af de tre nedenstående modeller for kandidatudvælgelse og opstilling og må i øvrigt ikke være i strid med nærværende retningslinjer.
  • Valget af model træffes ved første storkredsforsamlingsmøde efter et folketingsvalg og gælder frem til næste valg. Afgørelsen kan dog ændres på et efterfølgende møde i storkredsforsamlingen. I det tilfælde skal det ske ved et kvalificeret flertal på mindst 2/3.  I alle tilfælde træder afgørelsen i kraft ved storkredsforsamlingens efterfølgende årsmøde.
  • Storkredsforsamlingens afgørelse gælder for hele storkredsen og er bindende for dens lokale led. 
  • Opstillingen af kandidater skal ske sideordnet. Endvidere skal alle kandidater opstilles i alle storkredsens opstillingskredse.
  • Ingen kan være kandidat eller nomineres med mindre han eller hun har opbakning fra mindst halvdelen af de stemmeberettigede.
  • Storkredsforsamlingen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal nomineres en kandidat i alle opstillingskredse.
  • En storkredsformand kan ikke være folketingskandidat i sin egen storkreds.
 
Det påhviler desuden storkredsens bestyrelse at nedsætte et valgudvalg, bestående af formanden og yderligere to, tre eller fire medlemmer. Under hensyn til årsmødets og bestyrelsens overordnede vedtagelser for valgets gennemførelse i storkredsen, skal valgudvalget til enhver tid kunne træffe umiddelbar og autoritativ afgørelse om
 
  • hvordan støtte, synlighed, mediemuligheder, økonomi osv. fordeles og prioriteres blandt storkredsens kandidater
  • reguleringer af kandidaternes samspil og handlefrihed.
 
Model 1: Storkredsen opstiller kandidater og afgør hvilke kandidater kommuneforeningerne kan nominere
Storkredsforsamlingen vælger på sit årsmøde kandidater på følgende vis:
 
Storkredsforsamlingen træffer afgørelse om, hvor mange kandidater, der skal opstilles.
 
Alle kandidat-emner prioriteres efter pointmetoden. De tre kandidater, der opnår flest point kan nomineres. De efterfølgende opstilles som kandidater uden nominering.
 
Beslutningen om nominering træffes efterfølgende lokalt, idet kommuneforeninger vælger hvilken af de tre nominerbare kandidater, de ønsker nomineret i deres område.
 
Hvor opstillingskredsene er identiske med en kommuneforening, foretages nominering af medlemmerne i den pågældende kommuneforening. Dette gælder også i tilfælde hvor kommuneforeningen omfatter mere end en opstillingskreds.
 
I opstillingskredse, der omfatter mere end en kommuneforening, indkalder de involverede kommuneforeningsformænd i fællesskab medlemmerne til et møde, hvor nominering foretages.
 
Model 2: Storkredsen vælger kandidater og træffer beslutning om nominering
Storkredsforsamlingen vælger kandidater i et antal som storkredsen selv fastsætter.
 
Nogle af eller alle disse kandidater kan efter storkredsforsamlingens afgørelse nomineres i storkredsens opstillingskredse. Dette sker efter storkredsens i forvejen fastsatte regler for, hvor mange opstillingskredse en kandidat kan nomineres i.
 
Model 3: Storkredsens kommuneforeninger vælger nominerede kandidater
Storkredsforsamlingen fastsætter regler for hvor mange opstillingskredse en kandidat kan nomineres i.
 
Valg og nominering af kandidater foretages lokalt.
 
Hvor opstillingskredsene er identiske med en kommuneforening foretages valget af medlemmerne i den pågældende kommuneforening. Dette gælder også i tilfælde hvor kommuneforeningen omfatter mere end en opstillingskreds.
 
I opstillingskredse, der omfatter mere end en kommuneforening, indkalder de involverede kommuneforeningsformænd i fællesskab medlemmerne til et møde, hvor valget foretages.
 
Kommuneforeningernes vedtægter skal indeholde bestemmelser desangående.
 
Storkredsforsamlingen kan beslutte at supplere de lokalt valgte og nominerede kandidater med en eller flere kandidat(er). Disse vælges af storkredsforsamlingens årsmøde og kan ikke nomineres.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik