Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

02. november
2020

Politisk arbejde i netværk, udvalg og fora

Hovedbestyrelsens retningslinjer for politisk arbejde i netværk, udvalg og fora. Vedtaget af HB ved møde 1. oktober 2016
Ifølge vedtægterne påhviler det hovedbestyrelsen sammen med forretningsudvalget at tilsikre et aktivt politikudviklingsarbejde og til dette formål at vedtage en struktur for arbejdet for relevante udvalg og netværk.
 
Radikale Venstres udvalgs- og netværksarbejde opbygges af tre led
- Udvalg og netværk som er foreskrevet i vedtægterne
- Udvalg til udarbejdelse af politiske programmer eller holdningspapirer
- Dialogfora
 
Udvalg og netværk som er foreskrevet i vedtægterne
• et internationalt udvalg 
• et kommunalpolitisk netværk 
• et folketingskandidatnetværk 
• et organisationsnetværk 
 
Formænd for disse er medlem af forretningsudvalget, hvori de indtræder umiddelbart efter at være valgt.  
 
De vælges af hovedbestyrelsen efter denne tidsplan
 
Internationalt udvalg: Første hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien
Kommunalpolitisk netværk: Første hovedbestyrelsesmøde i kalenderåret
Folketingskandidatnetværket: Som hovedregel på sidste hovedbestyrelsesmøde i kalenderåret
Organisationsnetværket: Første hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien
 
Internationalt udvalg 
Udvalget beskæftiger sig med udenrigspolitisk arbejde og varetager partiets internationale kontakter. Udvalget nedsættes hvert år på det første hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien ved at hovedbestyrelsen vælger 10 medlemmer ud over formanden. På førstkommende HB-møde derefter orienterer udvalget skriftligt HB om sit arbejdsprogram bilagt et årshjul for arbejdet. Begge dele offentliggøres på udvalgets gruppe på radikale.dk. Hovedbestyrelsen kan træffe nærmere beslutninger vedr. udvalgets kommissorium og arbejde. Udvalget er åbent. 
 
Kommunalpolitisk netværk 
Netværket består af samtlige radikale kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. Radikale spidskandidater udpeget til næstkommende valg indgår desuden i netværket. Netværket fungerer som et forum for politisk idéudveksling og udviklingsarbejde. 
Den nyvalgte formand indkalder til en årlig generalforsamling, der vælger en bestyrelse. Netværket kan nedsætte et udvalg bestående af de radikale regionsrådsmedlemmer, men organiserer i øvrigt selv sit arbejde. 
Hovedbestyrelsen kan træffe nærmere beslutninger vedr. netværkets kommissorium og arbejde. 
 
Folketingskandidatnetværk 
Netværket består af samtlige radikale folketingskandidater. Netværket har til formål at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem folketingskandidater, således at de inspireres og styrkes i deres arbejde. 
Netværkets formand vælges blandt folketingskandidaterne.  Det påhviler formanden at indkalde til en årlig generalforsamling, der vælger en bestyrelse. Netværket organiserer selv sit arbejde. 
Hovedbestyrelsen kan træffe nærmere beslutninger vedr. netværkets kommissorium og arbejde. 
 
Organisationsnetværk 
Organisationsnetværket består af formanden for eller en anden repræsentant fra hver storkreds- eller regionsforsamling, dog har storkredse som også er regioner to repræsentanter. Netværket har til formål at fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem storkredsene/regionerne. 
Bestyrelsen for en storkreds- eller regionsforsamling kan af bestyrelsens midte udpege en anden repræsentant end formanden, hvis denne ønsker at uddelegere funktionen. Det påhviler den nyvalgte formand at indkalde til netværksmøde og i øvrigt at organisere netværkets arbejde. 
Hovedbestyrelsen kan træffe nærmere beslutninger vedr. netværkets kommissorium og arbejde. 
 
Udvalg til udarbejdelse af politiske programmer eller holdningspapirer
Hovedbestyrelsen kan nedsætte tidsbegrænsede udvalg, der har til formål at udarbejde forslag til et politisk program eller et holdningspapir, som kan vedtages af Hovedbestyrelsen eller Landsmødet. 
 
Forretningsudvalget kan indstille, at der nedsættes udvalg. Hovedbestyrelsen vedtager kommissorium, foreløbig tidsplan og andre nærmere bestemmelser ved enhver nedsættelse af et udvalg. Hvis mindst 25 medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer for nedsættelse af et udvalg skal det etableres.
 
Hovedbestyrelsen vælger en skrivegruppe bestående af en formand og fire medlemmer. Skrivegruppen fungerer som styregruppe for udvalget. Desuden kan Radikal Ungdom udpege en repræsentant til skrivegruppen.
 
Hvis der efter hovedbestyrelsens nedsættelse af et udvalg og skrivegruppe ikke er mindst et medlem fra hver storkreds i skrivegruppen, skal de ikke repræsenterede storkredse gives mulighed for selv at udpege et medlem til udvalget.
 
Udvalg er i øvrigt åbne. De stemmeberettigede medlemmer af udvalget er skrivegruppen og de storkredsvalgte medlemmer. 
 
Hvis 50 medlemmer af Radikale Venstre eller 5 kommuneforeningsformænd stiller forslag til Hovedbestyrelsen om nedsættelse af et udvalg, da pålægges Hovedbestyrelsen at efterkomme forslaget på sit næstkommende møde uanset Hovedbestyrelsens tilslutning til forslaget. Forslag til udvalg skal sendes til udvalgskoordinatoren og sekretariatet. Udvalgskoordinator kvitterer for modtagelsen. Initiativtagerne til et udvalg leverer selv senest 30 dage inden hovedbestyrelsens behandling et udkast til kommissorium og et forslag til formand.
 
For holdningspapirers vedkommende kan forretningsudvalget indstille at opgaven overdrages til et dialogforum. I hastende tilfælde kan kommissoriet og overdragelsen til et dialogforum behandles af HB gennem en skriftlig høring over 5 dage.
 
Programmer og holdningspapirer bliver til i dialog med relevante ordførere.
 
Efter nedsættelse af en skrivegruppe fremsender skrivegruppeformanden endeligt udkast til tidsplan til forretningsudvalget. Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med relevante ordførere. I tidsplanen skal afsættes tid til korrektur af det endelige forslag.
 
For et program skal tidsplanen tilsikre, at det inden vedtagelse i hovedbestyrelsen sendes i høring gennem offentliggørelse over for hovedbestyrelsen, kommuneforeninger og interesserede medlemmer. Høringsperioden skal være på mindst 6 uger. Den kan i hastende tilfælde fraviges. Tidsplanen indeholder også en førstebehandling i hovedbestyrelsen, som modtager udkastet med udsendelse af dagsorden onsdag 10 dage før møde i HB. Der gennemføres en tematisk drøftelse i HB.
 
I hvert nummer af landsforbundets medlemsblad skal der være en opdateret oversigt over det igangværende programarbejde med oplysning om stadier i behandlingen og frister for input. Medlemmer uden net-adgang skal tilbydes at deltage i arbejdet ved, at de kan rekvirere papirerne fra sekretariatet. Ethvert medlem af partiet kan tilmelde sig udvalgets gruppe i medlemsnetværket og derigennem følge programarbejdet.
 
Sekretariatet bidrager til arbejdet med materiale ved opstart og ved at afgive høringssvar samtidig med andre høringsberettigede. Sekretariatets høringssvar skal indeholde information om eventuelle konflikter med hidtidig radikal politik på området, f.eks. landsmøderesolutioner eller forslag fra folketingsgruppen, eller med fakta.
 
Der ydes rejserefusion til udvalgene til max. fire møder i funktionsperioden.
 
Hovedbestyrelsen behandler det endelige oplæg, hvis omfang ikke bør overstige 3.000 ord for et program og 1.000 ord for et holdningspapir. Det endelige oplæg skal indeholde forslag til politisk program eller holdningspapir, og markering af de dele af teksten, som udvalget ønsker til særskilt afstemning.
 
Det endelige oplæg skal 
fremsendes til ordfører mandag 28 dage før HB (det hovedbestyrelsesmøde, hvor det skal behandles),
modtages fra ordfører fredag 22 dage før HB,
afleveres til korrektur onsdag 17 dage før HB,
modtages fra korrektur fredag 15 dage før HB og 
fremsendes til sekretariatet mandag 12 dage før HB.
 
Det udsendes til hovedbestyrelsen og lægges på partiets interne net senest onsdag 10 dage før hovedbestyrelsesmødet med angivelse af en tidsfrist for fremsættelse af ændringsforslag. Forslaget med ændringsforslag til afstemning udsendes til hovedbestyrelsen senest onsdag 3 dage før hovedbestyrelsesmødet.
 
Skrivegruppen modtager eventuelle ændringsforslag, efterhånden som de indkommer. Senest torsdag kl 16 to dage før HB-mødet sender skrivegruppens formand til HB skriftlige kommentarer til indkomne ændringsforslag, hvor det fremgår, om skrivegruppen kan eller ikke kan tilslutte sig disse. Hvis skrivegruppen ikke kan tilslutte sig, begrundes dette. 
 
Når et program er til behandling i HB, inviteres udvalgets skrivegruppe og storkredsenes repræsentanter til at deltage i mødet under det pågældende dagsordenspunkt. Skrivegruppens formand præsenterer kort tekstens formål og de eventuelle ændringsforslag, hvor skrivegruppen ikke har kunnet tilslutte sig forslaget.
 
Efter hovedbestyrelsens behandling færdigredigeres programmet i overensstemmelse med hovedbestyrelsens beslutninger med endelig godkendelse i forretningsudvalget.
 
Et politisk program er højst gyldigt i 5 år, et holdningspapir i højst 2 år.
 
Dialogfora
Forretningsudvalget kan indstille, at der nedsættes dialogfora, der har til formål at fremme den politiske dialog om et specifikt politikområde. Et dialogforum består foruden dets medlemmer af den eller de relevante ordførere/ministre. Et dialogforum har ikke til opgave at udarbejde programmer, men kan formulere politiske standpunkter i samarbejde med ordfører/minister og kan fremsætte udtalelser til vedtagelse i hovedbestyrelsen eller på landsmødet. Hvis mindst 25 medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer for nedsættelse af et dialogforum skal det etableres.
 
Dialogfora vælges for et år ad gangen med et kortfattet kommissorium og et uddybende udkast til arbejdsprogram. Hovedbestyrelsen vedtager kommissoriet, vælger dialogforummets formand og op til 4 øvrige medlemmer af en styregruppe og oversender arbejdsprogrammet til den valgte formand med styregruppe, som på førstkommende HB-møde skriftligt orienterer HB om det endelige arbejdsprogram bilagt et årshjul for dialogforummets arbejde. Begge dele offentliggøres på radikale.dk i det pågældende forums gruppe i medlemsnetværket.
 
Hvis der efter hovedbestyrelsens nedsættelse af et dialogforum ikke er mindst et medlem fra hver storkreds i styregruppen, skal de ikke-repræsenterede storkredse gives mulighed for selv at vælge et medlem til dialogforummet.
 
Dialogfora er i øvrigt åbne for ethvert medlem med interesse for sagsområdet. De stemmeberettigede medlemmer af et dialogforum er styregruppen og de storkredsvalgte medlemmer. 
 
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid træffe yderligere bestemmelser vedrørende arbejdet i det pågældende dialogforum.
 
Et dialogforums styregruppe skal planlægge, forberede, koordinere og synliggøre forummets aktiviteter, så der opnås størst mulig grad af medlemsinddragelse, og, hvor det lader sig gøre, opnå sammenhæng til øvrige indsatser i partiet.
 
Partiets dialogfora har også ansvaret for opfølgningen på de relevante programmer og holdningspapirers gennemslag i dansk politik 
 
Et dialogforum kan anmode hovedbestyrelsen om, at der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af et program eller et holdningspapir vedrørende et nærmere bestemt emne inden for dets område. Forslaget skal sendes til udvalgskoordinatoren og sekretariatet senest 30 dage før det hovedbestyrelsesmøde, hvor forslaget ønskes behandlet. Udvalgskoordinator kvitterer for modtagelsen.
 
50 medlemmer af Radikale Venstre eller 5 kommuneforeningsformænd kan kræve et dialogforum oprettet. Forslag til dialogfora skal sendes til udvalgskoordinatoren og sekretariatet. Udvalgskoordinator kvitterer for modtagelsen. Initiativtagerne til et dialogforum leverer selv senest 30 dage inden hovedbestyrelsens behandling et udkast til kommissorium og arbejdsprogram, og et forslag til formand.
 
Der ydes rejserefusion til dialogfora til max. fire arrangementer (efter partiets sædvanlige regler), hvoraf de to skal være i forbindelse med de af sekretariatet og udvalgskoordinatoren fastlagte fælles udvalgsmødedage på Hotel Nyborg Strand, samt 4 møder i styregrupperne.
 
Generelt om udvalgsarbejde
Forretningsudvalget vælger en udvalgskoordinator.
 
Udvalgskoordinators opgave er at følge arbejdet i de af Hovedbestyrelsen nedsatte politiske udvalg og orientere forretningsudvalget om arbejdet. Udvalgskoordinator udarbejder oversigter til landsforbundets medlemsblad over igangværende arbejde i de udvalg, der udarbejder programmer eller holdningspapirer. Udvalgskoordinator indkalder kandidater til en skrive- eller styregruppe. Udvalgskoordinator bistår skrive- eller styregrupperne efter aftale. 
 
For at inddrage alle interesserede medlemmer i arbejdet i et udvalg oprettes en gruppe på radikale.dk, hvor alle medlemmer af partiet kan tilmelde sig. I denne gruppe offentliggøres alle papirer. 
 
Hvis en formand for et udvalg eller netværk ikke er medlem af HB, indkaldes vedkommende til alle hovedbestyrelsesmøderne og modtager referater. 
 
Interaktion med ordfører(e)/ministre sker efter aftale med den enkelte ordfører/minister.
 
Politiske regnskaber for programmer og holdningspapirer
Formålet er over for partiets medlemmer at give et billede af i hvilken udstrækning den politik, der er udtrykt i et program eller holdningspapir, er gennemført.
 
Til dette formål opstilles et regnskab for programmets/holdningspapirets gennemførelse, når papirets gyldighedsperiode udløber.  For programmer opstilles tillige en midtvejsstatus. Disse papirer offentliggøres over for partiets medlemmer i en gruppe på medlemsnetværket på radikale.dk. De udsendes til hovedbestyrelsen i forbindelse med dennes møder, således at de eventuelt kan indgå i den politiske debat. Der er ikke særskilt behandling af regnskaber og status på HB-møderne.
 
Over for hovedbestyrelsen kan også gives anbefalinger af revision af papirerne.
 
For ethvert program eller holdningspapir opstilles en regnskabsplan, hvoraf det fremgår, hvilket dialogforum der er ansvarligt for det politiske regnskab og eventuel midtvejsstatus. Arbejdet udføres i samarbejde med folketingsgruppens aktuelle ordfører for området. Første udkast til evaluering skrives af det ansvarlige dialogforum.
 
For at begge parter kan have rimelig tid til deres del af opgaven gælder følgende tidsfrister
- 30 dage før HB-mødet sendes første udkast til regnskab/status til ordføreren, cc til udvalgskoordinator
- 20 dage før HB-mødet svarer ordføreren, også cc til udvalgskoordinator, og derefter samstemmes synspunkterne eller de gengives hver for sig og med markering af, hvem der har hvilke af synspunkterne
- 12 dage før HB¬-mødet afleveres papiret til sekretariatet og udvalgskoordinator.  Dermed kan papiret udsendes til HB 10 dage før mødet.
 
Hvis ikke alle programmer/holdningspapirer vedrører emner, der naturligt falder under et eksisterende dialogforums emneområde, oprettes en arbejdsgruppe under forretningsudvalget for opfølgning på politiske programmer og holdningspapirer. 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik