Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

11. november
2020

Retningslinjer for Radikale Venstres dialogfora

Retningslinjer for Radikale Venstres dialogfora
 
Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 3. oktober 2020.
 
 
Formål
 
Radikale Venstres dialogfora er en grundpille i landsforbundets politiske liv. De er politiske væksthuse og højloftede forsamlingshuse.
 
Her mødes medlemmer på tværs af landet med hinanden og med folkevalgte for at drøfte og udvikle politik og for at skabe og vedligeholde relationer. 
 
Her formes kommende og nuværende folkevalgte af den radikale samtale og politiske kultur, og her søsættes ideer som senere bliver til formuleret politik som landsmøderesolutioner, HB-udtalelser, programmer eller konkrete politikudspil fra folkevalgte.
 
Kompetencer og opgaver
 
Radikale Venstres dialogfora skal fremme den politisk debat i partiet og i offentligheden inden for deres politiske sagområde. Dialogforaenes arbejde retter sig mod hele landsforbundet og folkevalgte i både kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament. 
 
Dialogfora kan tilrettelægge aktiviteter i forbindelse med årets store møder: landsmøde, nytårsstævne og folkemøde. To gange om året tilrettelægges henholdsvis forårsmøde og efterårsmøde i samarbejde mellem alle dialogfora.
 
Dialogfora kan være afsender på forslag til resolutioner og via deres formand på forslag til HB-udtalelser. Et dialogforum kan anmode hovedbestyrelsen om, at der nedsættes en skrivegruppe til udarbejdelse af et program eller et holdningspapir vedrørende et nærmere bestemt emne inden for dets politiske sagområde. 
 
Dialogforumsformænd deltager i hovedbestyrelsens møder. Næstformanden kan deltage ved formandens forfald.
 
 
Tilrettelæggelse af arbejdet i dialogfora
 
Arbejdet i et dialogforum tilrettelægges af dialogforummets formandskab i tæt samarbejde med en række aktive medlemmer, som kan delegeres faste opgaver i forbindelse med arrangementsplanlægning, kommunikation og andet. Arbejdet skal planlægges, forberedes, koordineres og forummets aktiviteter skal synliggøres, så der opnås størst mulig grad af medlemsinddragelse og sammenhæng til øvrige indsatser i partiet.
 
Dialogforummet tilknyttes en eller flere folketingsmedlemmer og/eller et medlem af Euro-Parlamentet og/eller en gruppe af kommunal- og regionalvalgte på ikke mindre end 3.
 
Tilrettelæggelsen af aktiviteter i de enkelte dialogfora foregår i en tæt, løbende og gensidig dialog med folkevalgte, sekretariat, forretningsudvalget, andre dialogfora samt eventuelle nedsatte skrivegrupper for at sikre sammenhæng og relevans i arbejdet.
 
 
Kommunikation
 
Arbejdet i Radikale Venstres dialogfora er åbent for alle medlemmer og alle medlemmer kan deltage i de enkelte dialogforas aktiviteter.
 
På Radikale Venstres medlemsnetværk kan man vælge både at:
 
a) modtage information fra det enkelte dialogforum
b) melde sig som aktiv i det enkelte forum
c) deltage i debatten i det enkelte dialogforums debatrum
 
Et dialogforum kan vælge at have en åben fb-gruppe, hvor også ikke-medlemmer kan deltage i debatten om det specifikke politikområde.
 
 
Nedsættelse af dialogfora og valg af formandskab
 
Såvel eksisterende som nye dialogfora nedsættes på hovedbestyrelsesmødet i januar eller februar. På dette hovedbestyrelsesmøde deltager tilknyttede folketingsmedlemmer, tilknyttede medlemmer af Europa-Parlamentet og tilknyttede kommunal- og regionalvalgte.
 
Ved nedsættelsen defineres det enkelte dialogforums politiske sagområde. Det nedsatte dialogforum udarbejder et årshjul, mål for årets arbejde og et arbejdsprogram, som fremsendes til hovedbestyrelsen og offentliggøres på medlemsnetværket.
 
På samme hovedbestyrelsesmøde vælges et formandskab med en formand og en næstformand til at tilrettelægge arbejdet i det enkelte dialogforum. Formandskabet vælges for to år, dog således, at formand og næstformand ikke vælges samtidig, men forskudt af hinanden med et års mellemrum.
 
Forslag til nye dialogfora sendes til forretningsudvalget, som forbereder forslaget og videresender det til det førstkommende HB efter et afholdt FU-møde med en indstilling om enten nedsættelse eller afvisning. Forretningsudvalget kan i samarbejde med et formandskab for et dialogforum indstille til hovedbestyrelsen, at det pågældende dialogforum nedlægges. 
 
50 medlemmer af Radikale Venstre eller 5 kommuneforeningsformænd kan kræve et dialogforum nedsat.
 
 
Transportgodtgørelse
 
Der kan opnås transportgodtgørelse til medlemmer af Radikale Venstre for deltagelse ved arrangementer tilrettelagt af de enkelte dialogfora.
 
Der gives derudover transportgodtgørelse efter sædvanlige regler til op til fire årlige møder mellem formandskabet og de aktive medlemmer.
 
 
Ikrafttrædelse og evaluering
 
Nærværende retningslinjer er gældende fra 1. januar 2021.
 
I foråret 2022 iværksættes en evaluering af, om de nye retningslinjer understøtter det beskrevne formål.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik