Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

20. april
2021

Retningslinjer for udfærdigelse og vedtagelse af politiske programmer

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 20. marts 2021
Baggrund
Radikale Venstres Landsforbund kan formulere og vedtage politik i regi af landsmødet og hovedbestyrelsen. Landsmødet vedtager resolutioner jf. resolutionsproceduren og landsmødeproceduren. Hovedbestyrelsens forretningsorden giver retningslinjer for vedtagelse af HB-udtalelser, som enten kan være aktuelle eller generelle. Endelig kan hovedbestyrelsen vedtage egentlige politiske programmer efter de retningslinjer, som er beskrevet i det følgende.
 
Retningslinjer for udfærdigelse og vedtagelse af politiske programmer 
Politiske programmer udfolder principperne i principprogrammet som et arbejdsprogram inden for et specifikt politikområde eller en konkret politisk problemstilling. Programmerne kan rette sig mod alle politiske niveauer. Programmerne kan være på op til 3.000 ord. Begrænsningen er sat for at sikre en kvalificeret behandling af indholdet.
 
Udkast til programmer kan enten skrives af en gruppe, hovedbestyrelsen har nedsat til det formål, eller som led i arbejdet i et dialogforum eller Internationalt udvalg.
 
Politiske programmer kan som udgangspunkt ikke divergere fra de af landsmødet vedtagne og gældende resolutioner og øvrige principielle vedtagelser.
 
Såfremt skrivegruppen nedsættes af hovedbestyrelsen, består denne af en forperson og fire menige medlemmer. De storkredse, der ikke er repræsenterede i skrivegruppen, kan tilforordne medlemmer til skrivegruppen. Radikal Ungdom kan desuden udpege en repræsentant til skrivegruppen. Såfremt skrivearbejdet fordrer afstemninger, har alle disse medlemmer stemmeret. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
 
Forslag til nedsættelse af en skrivegruppe med henblik på udfærdigelse af et program sendes til forretningsudvalget sammen med et forslag til kommissorium, et forslag til en forperson for skrivegruppen og et udkast til en tidsplan. Forretningsudvalget fremsætter forslaget på et af de to næstkommende møder i hovedbestyrelsen under hensyntagen til hovedbestyrelsens øvrige arbejde, muligheden for at medlemmer af partiet kan nå at melde sig som kandidater og endelig emnets aktualitet. Såfremt forretningsudvalget fremsætter et ændret kommissorium til vedtagelse, medsendes det oprindelige til orientering. Skrivegruppen tilknyttes den relevante ordfører fra folketingsgruppen.
 
Uanset om skrivegruppen er nedsat til formålet, eller om skrivearbejdet foregår i regi af et dialogforum eller Internationalt udvalg, påhviler det de ansvarlige at sikre åbenhed om processen, så alle, der gerne vil bidrage, har mulighed for at få kendskab til arbejdet. Dette sker via medlemsbladet Radikalt og åbne grupper på medlemsnetværket.
 
Programmerne vedtages med to behandlinger på et hovedbestyrelsesmøde. Som led i den endelige vedtagelse afgøres programmets varighed fra 1 til 5 år, herunder om programmet erstatter allerede vedtagne programmer, som ikke er udløbet.
 
Forud for andenbehandlingen skal det relevante politiske niveau, Folketingsgruppe, MEP-gruppe eller kommunalpolitisk netværk, have haft mindst to uger til at kommentere udkastet. Da forslaget skal være hovedbestyrelsen i hænde 10 dage før mødet, og skrivegruppen skal nå at behandle eventuelle kommentarer, vil det i praksis sige senest en måned før mødet i hovedbestyrelsen. 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik